HONDA AIR FILTER FOR GX610K1/GX620KI/GX670 ENGINES

75.01

HONDA AIR FILTER FOR GX610K1/GX620KI/GX670 ENGINES

Tpcode: 43.40

This air filter suits GX610K1/GX620KI/GX670 Honda Engines

PRICE: €75.00